Over ons

Stichting De Verbinders richt zich op mensen die moeite hebben aansluiting te vinden bij de rest van de maatschappij.Wij willen zorgen voor een positieve impact op zowel de mensen als de maatschappij als geheel. Op deze manier willen wij een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving waarin iedereen een bijdrage kan leveren, zijn of haar talenten kan benutten en daar voldoening uit kan halen.

Bestuurssamenstelling

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur vergaderd minimaal een keer per jaar en is verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de stichting.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben, indien door het bestuur bepaald, wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Yamen Erksousi
Secretaris/ Penningmeester: K. Jacobs

Missie

Iedereen heeft talenten en toekomstdromen. Maar niet iedereen bevindt zich in de juiste positie om die talenten te ontwikkelen en dromen na te jagen.

Stichting De Verbinders helpt mensen in zichzelf te geloven en betrekt andere partijen bij hun talentontwikkeling, met als doel het realiseren van economische zelfredzaamheid.

Doelen

Naar maatschappelijke behoefte wil de stichting projecten aanboren voor alle kwetsbare doelgroepen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij de rest van de maatschappij.

Stichting De Verbinders wil een wederkerigheid creëren waarbij zowel kwetsbare groepen als de maatschappij als geheel voordeel ondervinden van de interactie die ze met elkaar tot stand brengen. Op die manier wil de stichting een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een meer verbonden, inclusieve samenleving, om er zo voor te zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren, zijn of haar talenten kan benutten en daar voldoening uit kan halen.

Documenten

Stichtingsplan

Vrijwilligersbeleid

Statuten ( i.v.m. AVG, word niet gepubliceerd, stuur een e-mail met u verzoek )

Publicaties

Heeft u vragen over onze jaarverslagen of iets anders? stuur een e-mail naar