Privacy-Reglement

Stichting De Verbinders is o.a. actief op het gebied van omscholing, trainingen, re-integratie, outplacement, coaching, arbeidsadvisering. Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten.

Het doel van dit privacyreglement is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.


Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
Registratie : de administratie van Stichting De Verbinders.
Cliënt : de natuurlijke persoon, die zich heeft gewend tot, of is verwezen
      naar Stichting De Verbinders met het verzoek hem of haar, een
     training en/of coaching traject te laten volgen.


Artikel 2: Doel van de registratie

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een training, omscholing, begeleiding  en/of coaching traject, welke Stichting De Verbinders met cliënt uitvoert.

Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.


Artikel 3. Opgenomen gegevens

Stichting De Verbinders, verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, UWV, MKB-organisaties of uzelf) bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw indicatie/ hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en), eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliënten en zijn eventuele toekomstvisie en/of arbeidsmarktvoorkeuren (totale hulpvraag).

Deze gegevens kunnen gedurende het begeleidingstraject-omscholing worden aangevuld met een voor de cliënt ontwikkeld begeleidingsplan. Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor de cliënt zullen worden ingezet, en ook de behaalde resultaten daarvan.


Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 5 jaar* na afsluiting van de begeleiding. Voor de medewerker worden de persoonsgegevens 5 jaar* na het beëindigen van het dienstverband uit de registratie verwijderd.

* In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie. Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie met een bewaringstermijn van 7 jaar.


Artikel 5. Toegang tot de registratie

Stichting De Verbinders, wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie. De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien.

Binnen Stichting De Verbinders hebben alleen die begeleiders en coaches, die dienstverlenende taken in opdracht van Stichting De Verbinders uitvoeren, en die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan of ten behoeve van de cliënt vanwege hun taakuitoefening het recht om persoonsgegevens te mogen inzien.

Stichting De Verbinders heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is vanwege haar algemene verantwoordelijkheid.

Begeleiders/ coaches van Stichting De Verbinders kunnen persoonsgegevens verstrekken aan:
Derden, uitsluitend met toestemming van de cliënt. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren –en voortzetten.

Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van client zoals:
inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt.


Artikel 6: Correctierecht. 

Als een cliënt wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar over gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur van Stichting De Verbinders, die daarop binnen een maand een beslissing neemt.

Het bestuur draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Indien en voorzover een verzoek als hierboven bedoeld, door het bestuur – met reden omkleed – is afgewezen kan cliënt binnen twee weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van Stichting De Verbinders. 

Het bestuur van Stichting De Verbinders, beslist na het horen van betrokkene en het inwinnen van adviezen, binnen een maand op het bezwaarschrift.

Bij afwijzing heeft de geregistreerde de mogelijkheid om binnen twee maanden in beroep te gaan bij de aanmeldende instantie. 


Artikel 7. Klachten

Indien cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of als hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot het bestuur van Stichting De Verbinders.

De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van het bestuur.


Artikel 8. Looptijd en inwerkingtreding

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

Dit reglement is in werking getreden per januari 2023 en is ter plaatse en via de website in te zien.